Европу захлестывает хаос в авиаперевозках. Большое количество самолетов не могут вовремя вылететь из аэропортов расположенных в Европе из-за нехватки рабочих рук.
На данный момент авиа рейсы турецких авиалиний в большинстве случаев опаздывают с вылетами не только на международных перелетах, но и внутри страны.
Забастовки в аэропортах Европы (Англия, Нидерланды, Франция, Германия и Бельгия) и нехватка большого числа специалистов занятых в обслуживании авиарейсов являются причиной задержки самолетов.
Такой авиахаос вызывает справедливое возмущение путешественников, которые вынуждены проводить большое количество времени в аэропорту, испытывая дискомфорт и неся дополнительные траты, вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом.
На данный момент эта проблема очень актуальна для путешественников из Германии, которые решили отдохнуть в Турции. Это особенно неприятно для пунктуальных немцев. Руководство Немецкой ассоциации аэропортов заявило, что из-за нехватки обслуживающего персонала, в аэропортах возникли проблемы со своевременной отправкой рейсов и в ближайшее время ситуация вряд ли исправится. Веерные задержки коснулись практически всех направлений полетов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Evropa se nachází uprostřed chaosu v letecké dopravě. Velké množství letadel v Evropě nemůže včas odletět z letišť kvůli nedostatku pracovníků.
V současné době jsou lety společnosti Turkish Airlines zpožděny nejen na mezinárodních linkách, ale i v rámci země.
Důvodem zpoždění jsou stávky na evropských letištích (Anglie, Nizozemsko, Francie, Německo a Belgie) a nedostatek velkého počtu odborníků, kteří se zabývají obsluhou letadel.
Takový chaos v letecké dopravě vyvolává oprávněné rozhořčení cestujících, kteří jsou nuceni trávit na letišti velké množství času, zažívat nepohodlí a nést další náklady, místo aby si užívali dovolenou.
V současné době je tento problém velmi palčivý pro cestující z Německa, kteří se rozhodnou pro dovolenou v Turecku. To je nepříjemné zejména pro dochvilné Němce. Vedení německého sdružení letišť uvedlo, že kvůli nedostatku obsluhy mají letiště problémy s včasným odletem letů a situace se v blízké budoucnosti pravděpodobně nezlepší. Zpoždění letů se týká téměř všech destinací.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Europe is in the throes of air traffic chaos. A large number of planes cannot depart from airports located in Europe on time due to a shortage of workers.
At the moment, Turkish Airlines flights in most cases are late to depart not only on international flights, but also within the country.
Strikes in European airports (England, the Netherlands, France, Germany and Belgium) and the lack of a large number of specialists engaged in flight servicing cause delays.
Such aviation chaos causes justified indignation of travelers, who are forced to spend a large amount of time at the airport, experiencing discomfort and incurring additional costs, instead of enjoying their rest.
At the moment, this problem is very pressing for travelers from Germany who have decided to vacation in Turkey. This is especially frustrating for punctual Germans. The leadership of the German Airports Association said that due to the lack of service personnel, the airports have problems with the timely departure of flights and in the near future the situation is unlikely to improve. Fan delays have affected almost all flight destinations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu