Одни из известных блогеров рассказывают о разнице между туризмом и эмиграцией. Ссылаясь на недавний опыт своих знакомых, они раскрывают некоторые нюансы проживания в ОАЭ в разных статусах. Переезд знакомых в Эмираты был связан с их работой (в фирме возник долгосрочный проект, для которого необходимо проживание в ОАЭ). Ранее у этих людей был опыт проживания в Эмиратах в качестве туристов. Останавливались они у своих знакомых. Им очень понравилась страна, с теплым климатом и солнечной погодой.
Однако приехав в ОАЭ для работы и прожив в стране более четырех месяцев, они решили вернуться на родину.
Одной из причин была названа проблема, связанная с арендой жилья. Для того чтобы арендовать жилое помещение в ОАЭ нужно уплатить ренту за год вперед, в редких случаях можно договориться на полгода. В приличном районе рента за студию в 50 метров квадратных примерно в половину выше чем в Европе. Можно конечно найти подешевле, но и район проживания будет в разы хуже, что тоже создает дополнительные проблемы.
Также в стране очень дорогой интернет и сотовая связь. Даже простая питьевая вода обходится дороже в разы по сравнению с Европой.
Если говорить о других проблемах, то стоит отметить что разница менталитета, обычаев и традиций ощутимо сказывается если вы приехали не на несколько недель, а живете в течение длительного времени. Необходимо тщательно следить даже за тем, как и в чем вы выходите из дома, что и как говорите.
Так радовавшее солнце и тепло тоже с течением времени становиться проблемой, не все готовы выдерживать сорокаградусную жару.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Někteří známí blogeři hovoří o rozdílu mezi turistikou a emigrací. S odkazem na nedávné zkušenosti svých známých odhalují některé nuance života v SAE v různých statusech. Jejich stěhování do Emirátů souviselo s jejich prací (dlouhodobý projekt ve firmě, který vyžaduje život v SAE). Předtím měli tito lidé zkušenosti s životem v Emirátech jako turisté. Bydleli u svých přátel. Země s teplým podnebím a slunečným počasím se jim velmi líbila.
Poté, co přijeli do SAE za prací a žili v zemi více než čtyři měsíce, se však rozhodli vrátit do své domovské země.
Jako jeden z důvodů uvedli problém s pronájmem ubytování. K pronájmu bytu v SAE je třeba zaplatit nájemné na rok dopředu, ve výjimečných případech je možné se dohodnout na půl roku. Ve slušné oblasti je nájemné za garsonku o rozloze 50 metrů čtverečních zhruba poloviční než v Evropě. Můžete samozřejmě najít levnější, ale oblast, ve které budete bydlet, bude mnohonásobně horší, což také vytváří další problémy.
Také internet a mobilní připojení jsou v zemi velmi drahé. Dokonce i obyčejná pitná voda je mnohonásobně dražší než v Evropě.
Pokud mluvíme o dalších problémech, je třeba poznamenat, že rozdíl v mentalitě, zvycích a tradicích je znatelný, pokud nepřijedete na pár týdnů, ale žijete dlouhodobě. Musíte si dávat pozor i na to, jak a v čem opouštíte domov, co a jak říkáte.
Slunce a teplo, které jste si tolik užívali, se také časem stanou problémem, ne každý je připraven snášet čtyřicetistupňová vedra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Some famous bloggers talk about the difference between tourism and emigration. Referring to the recent experience of their acquaintances, they reveal some of the nuances of living in the UAE in different statuses. Their acquaintances moved to the Emirates because of their work (their firm had a long-term project that required them to live in the UAE). They had experience of staying in the UAE as tourists. They were staying with their acquaintances. They liked the country very much, with a warm climate and sunny weather.
However, after coming to the UAE to work and staying in the country for more than four months, they decided to return home.
One of the reasons given was the problem of renting accommodation. In order to rent a place to live in the UAE you need to pay a year’s rent in advance, in rare cases you can negotiate for six months. In a decent area the rent for a studio of 50 meters square is about half as much as in Europe. It is possible to find cheaper, but the area of residence will be many times worse, which also creates additional problems.
Also in the country is very expensive internet and cellular services. Even simple drinking water is more expensive than in Europe.
If we talk about other problems, it is worth noting that the difference in mentality, customs and traditions is noticeable if you come not for a few weeks, and live for a long time. You need to carefully monitor even how and what you wear when you leave home, what and how you speak.
So glad the sun and warmth also become a problem over time, not everyone is ready to withstand the forty-degree heat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu