При поиске отеля собираясь в путешествие чаще всего мы руководствуемся числом звезд в отеле. Как выяснилось этот критерий не работает в Египте. При бронировании отеля в «стране пирамид» необходимо обращать внимание на некоторые нюансы. Есть примерно около семи критериев, которые могут помочь выбрать достойный отель. Эти детали можно найти в описании гостиницы и в отзывах постояльцев.
Детали в комментариях:
1. Если, читая отзывы вы видите, что отдыхающие пишут о нехватке посуды, значит вам более чем вероятно придется ждать пока принесут еду в ресторане. Это говорит о том, что отель экономит на количестве тарелок. И это точно отель не пять звезд.
2. «Куда не глянь всюду пластик». Такой отзыв — это очередной звоночек об экономии на отдыхающих. Если речь идет о пластиковых стаканчиках на территории пляжного бара, это еще допустимо, но если разговор о пластиковой посуде в ресторане отеля, то хуже уже некуда. Есть еще вариант, когда «пластиковые стаканчики небольшого размера и выполнены из мягкого пластика», тогда можно сказать что это «самое дно».
3. Стоит обратить внимание на напитки в баре. Если в отзывах говорится, что сок из порошка или соков всего пара разновидностей и те в пластиковых контейнерах, то стоит подумать хороший ли это отель. Так как приличные отели предлагают, как минимум еще и сок в коробках.
4. Обращайте внимание на то что пишут о фруктах и какие из них подают на «шведский стол». Если фруктов немного, и они не отличаются разнообразием, значит отель экономит. Одним из самых дорогих фруктов в Египте являются яблоки. Клубника дешевле яблок раза в четыре. Если яблоки есть в обеденном меню «шведского стола» значит отель должен быть хорошим.
5. Если, читая отзыв вы видите, что в отеле плохое обслуживание или пишут о кражах, то не стоит бронировать места. Значит здесь экономят на зарплате обслуживающего персонала, и вы получите массу негатива начиная от отношения к гостям и заканчивая выполнением прямых обязанностей.
6. Прочитать о следующем признаке надежности отеля можно в его официальном описании. «Wi-Fi работает на всей территории» это говорит о хорошем качестве отеля. Не стоит ожидать хорошего качества от отеля, где «интернет работает только в лобби» значит интернет в отеле практически отсутствует.
7. Рассматривая фотографии отеля в зимний(январь-февраль) период обращайте внимание на наличие защитного ограждения на пляже. Сильные ветра зимой в Египте это явление обычное. И без защитных ограждений вы даже воздухом подышать на пляже не сможете. Если зимой на территории отеля вода в бассейне не подогревается, то и купаться вы не будете, если конечно не занимаетесь «моржеванием». Бассейны без подогрева воды только в отелях эконом-класса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Při hledání hotelu na výlet se často řídíme počtem hvězdiček v hotelu. Jak se ukazuje, v Egyptě toto kritérium nefunguje. Při rezervaci hotelu v “zemi pyramid” je třeba věnovat pozornost řadě nuancí. Existuje asi sedm kritérií, která vám mohou pomoci vybrat slušný hotel. Tyto údaje naleznete v popisu hotelu a v recenzích hostů.
Podrobnosti jsou uvedeny v komentářích:
1. Pokud si přečtete recenze a uvidíte, že rekreanti píší o nedostatku nádobí, pak je více než pravděpodobné, že budete muset čekat na jídlo v restauraci. Je to známka toho, že hotel šetří na počtu talířů. A rozhodně to není pětihvězdičkový hotel.
2. “Všude, kam se podíváte, jsou plasty”. Tento druh recenze je dalším zvoněním o šetření na rekreantech. Pokud se jedná o plastové kelímky na plážovém baru, je to ještě přijatelné, ale pokud se jedná o plastové nádobí v hotelové restauraci, horší už to být nemůže. Pokud mluvíme o tom, že “plastové kelímky jsou malé a vyrobené z měkkého plastu”, pak bychom mohli říci “dno”.
3. Za pozornost stojí nápoje na baru. Pokud se v recenzích uvádí, že džus je vyroben z prášku nebo džus je pouze pár druhů a ty v plastových nádobách, stojí za zvážení, zda se jedná o dobrý hotel. Možná si myslíte, že je to dobrý hotel, protože slušné hotely nabízejí alespoň džus v krabici.
Pokud jste hostem hotelu, můžete se zeptat, zda se jedná o dobrý hotel, nebo ne. Pokud není příliš hojný a není v něm žádná rozmanitost, šetříte peníze. Jedním z nejdražších druhů ovoce v Egyptě jsou jablka. Jahody jsou čtyřikrát levnější než jablka. Pokud jsou jablka na polední nabídce bufetu, pak musí být hotel dobrý.
5. Pokud při čtení recenzí vidíte, že hotel má špatné služby nebo se v nich píše o krádežích, pak byste si hotel neměli rezervovat. Pak se zde šetří na platech zaměstnanců a dočkáte se spousty negativ od zacházení s hosty až po plnění přímých povinností.
6. V oficiálním popisu hotelu se můžete dočíst o následujícím znaku spolehlivosti. “Wi-Fi je k dispozici v celém hotelu” je známkou dobré kvality. Neočekávejte dobrou kvalitu od hotelu, kde “internet funguje pouze ve vstupní hale” znamená, že v hotelu je internet málo nebo vůbec.
7. Při prohlížení fotografií hotelu v zimě (leden-únor) věnujte pozornost ochrannému plotu na pláži. Silný vítr je v zimě v Egyptě běžný. Bez oplocení se na pláži nedostanete na čerstvý vzduch. Pokud v areálu hotelu není v zimě vyhřívaný bazén, nepůjdete se do něj vykoupat, ledaže byste šnorchlovali. Bazény bez vyhřívané vody jsou pouze v hotelech ekonomické třídy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

When looking for a hotel, going on a trip most often we are guided by the number of stars in the hotel. As it turned out, this criterion does not work in Egypt. When booking a hotel in the “land of the pyramids” need to pay attention to some of the nuances. There are about seven criteria that can help you choose a decent hotel. These details can be found in the hotel description and guest reviews.
Details in the comments:
1. If, reading the reviews you see that vacationers write about the lack of utensils, then you more than likely have to wait until they bring food to the restaurant. This suggests that the hotel saves on the number of plates. And it’s not a five-star hotel, for sure.
2. “Everywhere you look there is plastic”. Such a review is just another bell about saving on vacationers. If we are talking about plastic cups on the beach bar, it’s still acceptable, but if we are talking about plastic dishes in the hotel restaurant, it can’t get any worse. There is also an option when the “plastic cups are small and made of soft plastic”, then you can say that this is “the very bottom”.
3. It is worth paying attention to the drinks at the bar. If the reviews say that the juice from the powder or juice only a couple of varieties and those in plastic containers, it is worth thinking whether this is a good hotel. Since decent hotels offer, at least also juice in a box.
4. pay attention to what they say about the fruit and which ones are served on the buffet. If there’s not much fruit and it’s not varied, then the hotel is saving money. One of the most expensive fruits in Egypt are apples. Strawberries are four times cheaper than apples. If apples are on the lunch buffet menu, then the hotel must be good.
5. If, reading the review you see that the hotel has poor service or write about theft, you should not book. So they save on staff salaries here, and you get a lot of negativity from the treatment of guests to the performance of direct duties.
6. You can read about the following attribute of hotel reliability in its official description. “Wi-Fi works in the whole area” this says about the good quality of the hotel. Do not expect good quality from a hotel where “Internet only works in the lobby” means there is almost no Internet in the hotel.
7. Looking at photos of the hotel in the winter (January-February), pay attention to the protective fence on the beach. Strong winds in winter in Egypt is a common phenomenon. And without protective fences you can’t even get some air on the beach. If the water in the pool is not heated in the winter, you will not swim, unless, of course, you are not engaged in “writhing”. Pools without heated water only in economy-class hotels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu