После двух лет пандемийного карантина хочется забыть обо всех болезнях и инфекциях, но все же в некоторых странах продолжают пристально наблюдать за различными коронавирусами. В результате в Таиланде был обнаружен новый быстро распространяющийся вирус. В средствах массовой информации опубликовано сообщение, Департамента медицинских наук, что в стране обнаружен новый быстро распространяющийся подвариант XBB коронавируса, который получил название EG.5.1. В отличие от других подвидов коронавируса этот быстро распространяется, но обладает преимущественно легкими симптомами.
По заявлению доктора Супакит Сирилака этот вид вируса был диагностирован у 5 человек за последние три месяца. Причем впервые заболевание было выявлено в апреле, затем три случая — в мае и один — в июне. Заболевание протекало почти безсимптомно. Доктор пояснил, что вариант EG.5.1 или XBB.1.9.2.5.1, связан с вариантом Omicron XBB.1.9.2, отличается большей скоростью передачи почти на 50%, чем у подварианта XBB.1.16.
На сегодняшний день в одиннадцати странах Азии были сообщения о регистрации нового подварианта: Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур, Израиль, Лаос, Индонезия, Тайвань, Таиланд и Индия. В Европе количество заболевших больше – 1385 EG.5.1, диагностировано заболевание и в Северной Америке – 35 случаев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Po dvou letech pandemické karantény by člověk nejraději na všechny nemoci a infekce zapomněl, přesto některé země nadále bedlivě sledují různé koronaviry. Výsledkem je, že v Thajsku byl objeven nový rychle se šířící virus. Ministerstvo zdravotnických věd v médiích informovalo, že v zemi byla objevena nová rychle se šířící subvarianta koronaviru XBB s názvem EG.5.1. Na rozdíl od jiných subvariant koronaviru se tato rychle šíří, ale má většinou mírné příznaky.
Podle prohlášení doktora Supakita Sirilaka byl tento typ viru za poslední tři měsíce diagnostikován u pěti osob. Přitom poprvé bylo onemocnění zjištěno v dubnu, následovaly tři případy v květnu a jeden v červnu. Onemocnění probíhalo téměř bez příznaků. Lékař vysvětlil, že varianta EG.5.1 neboli XBB.1.9.2.5.1, příbuzná s omikronskou variantou XBB.1.9.2, má téměř o 50 procent vyšší přenosovou rychlost než subvarianta XBB.1.16.
Novou subvariantu dosud nahlásilo jedenáct asijských zemí: Čína, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Izrael, Laos, Indonésie, Tchaj-wan, Thajsko a Indie. V Evropě je počet případů vyšší, a to 1385 EG.5.1, a v Severní Americe bylo diagnostikováno 35 případů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

After two years of pandemic quarantine, one would like to forget about all diseases and infections, yet some countries continue to keep a close eye on various coronaviruses. As a result, a new rapidly spreading virus has been discovered in Thailand. The Department of Medical Sciences has reported in the media that a new fast-spreading sub-variant of the XBB coronavirus, called EG.5.1, has been discovered in the country. Unlike other sub-variants of the coronavirus, this one is fast-spreading but has mostly mild symptoms.
According to Dr. Supakit Sirilak’s statement, this type of virus has been diagnosed in 5 people in the last three months. And the disease was first detected in April, followed by three cases in May and one in June. The disease was almost asymptomatic. The doctor explained that variant EG.5.1 or XBB.1.9.2.5.1, related to the Omicron variant XBB.1.9.2, has a higher transmission rate of almost 50% than the sub-variant XBB.1.16.
To date, eleven countries in Asia have reported the new sub-variant: China, South Korea, Japan, Singapore, Israel, Laos, Indonesia, Taiwan, Thailand and India. In Europe, the number of cases is higher – 1385 EG.5.1, and 35 cases have been diagnosed in North America.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu