Турецкий профессор, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний и микроорганизмов их вызывающих, работающий в больнице университета в Бейкенте предупреждает отдыхающих об опасности купания в бассейне. Летняя жара способствует увеличению отдыхающих купающихся в бассейнах отелей, но, к сожалению, в это же время возрастает и уровень заболевших различными инфекционными заболеваниями. Чаще всего причина кроется в некачественной дезинфекции бассейнов.
Заболевания проявляются определенными симптомами: болью в горле, тошнотой, рвотой, диареей.
Профессор рекомендует принимать меры безопасности для того, чтобы избежать заражения бактериями, вирусами и паразитами, которые попадают в бассейн с нездоровыми путешественниками или скрытыми носителями заболеваний. Практически все курортные зоны характеризуются подъемом заболеваний свыше перечисленными симптомами.
Также профессор не рекомендует долго находиться в мокрой одежде после купания. Это может спровоцировать возникновение мочеполовых инфекций. Отдыхающие, которые имеют проблемы с органами слуха, также не должны посещать бассейн, так как это может привести к воспалению среднего уха.
Не стоит купаться в бассейне, в чистоте которого возникли сомнения. В таком случае лучше отдохнуть на пляже или вовсе воздержаться от водных процедур.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Turecký profesor specializující se na studium infekčních nemocí a zárodků, které je způsobují, který působí v Bakentově univerzitní nemocnici, varuje rekreanty před nebezpečím koupání v bazénech. Letní vedra vybízejí turisty ke koupání v hotelových bazénech, ale bohužel se zároveň zvyšuje výskyt různých infekčních onemocnění. Nejčastější příčinou je špatná dezinfekce bazénů.
Nemoci se projevují určitými příznaky: bolest v krku, nevolnost, zvracení, průjem.
Profesor doporučuje přijmout bezpečnostní opatření, aby se zabránilo kontaminaci bakteriemi, viry a parazity, které se do bazénu dostanou s nezdravými cestujícími nebo latentními nositeli nemocí. Téměř pro všechna letoviska je charakteristický nárůst onemocnění nad rámec uvedených příznaků.
Doporučuje se také nezůstávat po plavání dlouho v mokrém oblečení. To může vyvolat močopohlavní infekce. Rekreanti s poruchami sluchu by se také měli vyvarovat plavání, protože to může vést k zánětu středního ucha.
Neměli byste se koupat v bazénu, jehož čistota je pochybná. V takovém případě je lepší relaxovat na pláži nebo se vodních procedur zcela zdržet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

A Turkish professor specializing in the study of infectious diseases and the microorganisms that cause them, who works at the university hospital in Bakent, warns vacationers about the dangers of swimming in the pool. The summer heat increases the number of people swimming in hotel pools, but unfortunately at the same time the number of people falling ill with various infectious diseases also increases. Most often the reason is due to poor disinfection of swimming pools.
Diseases manifest themselves by certain symptoms: sore throat, nausea, vomiting, diarrhea.
Professor recommends taking safety measures to avoid infection by bacteria, viruses and parasites that get into the pool with unhealthy travelers or hidden disease carriers. Almost all resort areas are characterized by the rise of diseases above the listed symptoms.
Also, the professor does not recommend staying for a long time in wet clothes after swimming. This may provoke the occurrence of urogenital infections. Vacationers who have problems with the hearing organs should also not visit the pool, because it can lead to inflammation of the middle ear.
You should not swim in the pool, in the purity of which there were doubts. In this case, it is better to relax on the beach or abstain from water procedures altogether.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu