Италия довольно популярная страна у туристов, но к сожалению, известна она не только своими достопримечательностями, но и довольно высокими штрафами. Оправдывая свою известность Итальянские власти ввели еще один неординарный штраф. Касается это небольшого городка Портофино. В этом городе большой штраф, в сумме около 300 евро, ожидает путешественников за задержку вовремя селфи. Это удивительное нововведение уже вступило в действие в районах пользующейся известностью деревни рыбаков. На картах эти районы отмечаются красными зонами или зонами «без пробок на селфи». Мэром Портофино Маттео Виакава вводились эти меры для предупреждения пробок и перегруженных тротуаров из-за гостей, которые вовремя селфи создают
«анархический хаос».
Портофино, небольшой городок, расположенный на Итальянской Ривьере, находящийся недалеко от города Генуя. Количество жителей в нем составляет немногим больше чем полтысячи человек, которое резко увеличивается с началом сезона туризма. В город приезжают сотни тысяч путешественников, чтобы вдохнуть полной грудью морской воздух в живописной бухте и прогуляться по улицам любуясь яркостью домиков местных жителей. И естественно все хотят запечатлеть эту красоту,
чтобы любоваться ею после окончания отдыха или просто выложить в соцсети, что создает определенные неудобства для местного населения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Itálie je mezi turisty poměrně oblíbenou zemí, bohužel je však známá nejen svými zajímavostmi, ale také poměrně vysokými pokutami. Aby italské úřady ospravedlnily její slávu, zavedly další mimořádnou pokutu. Ta se týká městečka Portofino. V tomto městě jsou cestovatelé pokutováni částkou kolem 300 eur za zdržování selfie. Tato překvapivá novinka již vstoupila v platnost v oblastech známé rybářské vesnice. Tyto oblasti jsou na mapách označeny jako červené zóny neboli zóny “bez selfie”. Starosta Portofina Matteo Viacava zavedl tato opatření, aby zabránil dopravním zácpám a ucpaným chodníkům kvůli hostům, kteří si včas pořizují selfie, aby vytvořili
“anarchický chaos”.
Portofino, městečko ležící na italské riviéře nedaleko Janova. Má něco málo přes půl tisíce obyvatel, jejichž počet se dramaticky zvyšuje na začátku turistické sezóny. Město navštěvují statisíce cestovatelů, kteří se sem přijíždějí nadýchat mořského vzduchu v malebné zátoce a procházejí se ulicemi a obdivují světlé domy místních obyvatel. A každý chce přirozeně tuto krásu zachytit,
a pak, když skončí svou dovolenou nebo ji jen zveřejní na sociálních sítích, je to pro místní obyvatele trochu nepříjemné.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Italy is quite a popular country among tourists, but unfortunately it is known not only for its attractions, but also for quite high fines. Justifying its fame Italian authorities have introduced another unusual fine. It concerns a small town Portofino. In this city a big fine of about 300 euros awaits travelers for delayed selfies. This amazing innovation is already in effect in the areas of the famous fishermen’s village. On maps, these areas are marked with red zones or “no traffic on selfies” zones. Portofino Mayor Matteo Viacava introduced these measures to prevent traffic jams and congested sidewalks due to guests who, in time for selfies, create
“anarchic chaos.”
Portofino, a small town located on the Italian Riviera near the city of Genoa. Its population is just over half a thousand people, which increases sharply with the beginning of the tourist season. Hundreds of thousands of travelers come to the city to breathe in the sea air in a picturesque bay and walk the streets admiring the bright houses of local residents. And of course everyone wants to capture this beauty,
to admire it after the holiday or just to put it on social networks, which creates a certain inconvenience to the local population.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu