В Китае принято решение пойти на небольшое смягчение противоковидных правил. Прежде всего, уменьшить количество карантинных дней, которые обязательны для всех приезжающих в страну. Даже такое незначительное послабление увеличило количество поисков рейсов вылетающих в Поднбесную и из нее.
В Китае в течение трех последних лет введены очень жесткие противоковидные меры, что практически исключило посещение страны туристами. В Поднебесной не ждут увеличения потока путешественников раньше весны, но даже небольшое изменение в правилах воспринято людьми с радостью. По новым правилам сократился срок карантина на два дня (с семи дней до пяти), это касается как близких контактов для инфицированных людей, так и для тех кто прибывает в страну. Также отменены штрафные санкции для авиаперевозчиков, которые могли лишиться возможности заниматься перевозкой, если с ними прибывало большое количество инфицированных пассажиров. Причем это касалось рейсов, внутри страны, так как количество внешних рейсов сокращено до минимума.

Однако даже такие незначительные изменения воспринимаются как «значительные конкретные шаги Китая» и являются очень важными к ожидаемой отмене системы Zero-Covid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Čína se rozhodla mírně zmírnit pravidla proti skrývání. Především snížit počet karanténních dnů, které jsou povinné pro všechny návštěvníky země. I toto mírné uvolnění zvýšilo počet vyhledávání letů do a z Říše středu.
Čína v posledních třech letech zavedla velmi přísná opatření proti skrývání, která téměř znemožnila turistické návštěvy země. Nebeská říše neočekává zvýšení přílivu cestovatelů před jarem, ale i malou změnu pravidel lidé uvítali. Nová pravidla zkrátila dobu karantény o dva dny (ze sedmi na pět), což platí jak pro blízké kontakty nakažených osob, tak pro osoby přicházející do země. Byly také zrušeny sankce pro letecké dopravce, kteří mohli být vyloučeni z přepravy, pokud s nimi přiletěl velký počet nakažených cestujících. To se týkalo i vnitrostátních letů, protože počet vnějších letů byl snížen na minimum.

I tyto drobné změny jsou však vnímány jako “významné konkrétní kroky Číny” a jsou velmi důležité pro očekávané zrušení systému Zero-Covid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

China has decided to go for a slight relaxation of the anti-coveting rules. First of all, to reduce the number of quarantine days, which are mandatory for all visitors to the country. Even this slight relaxation has increased the number of searches for flights to and from the Celestial Empire.
For the past three years, China has imposed very strict anti-covetail measures, which have virtually eliminated tourist visits to the country. In the Celestial Empire do not expect an increase in the flow of travelers before spring, but even a slight change in the rules is perceived by people with joy. The new rules reduced the quarantine period by two days (from seven days to five), this applies both to close contacts for infected people and to those arriving in the country. The penalties for air carriers, who could have lost their ability to do transportation if a large number of infected passengers arrived with them, have also been eliminated. And this applied to flights, within the country, as the number of external flights was reduced to a minimum.

However, even such minor changes are perceived as “significant concrete steps by China” and are very important to the expected cancellation of the Zero-Covid system.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu