В Корейской народно-демократической республике, было объявлено о возрождении туристической отрасли, которая должна стать одной из ведущих в национальной экономике.
Каждый в год в страну приезжало не очень большое количество туристов, примерно около четырех тысяч европейцев и значительно большее количество из стран Азии.
Приехать в Северную Корею было можно только в составе туристической группы с экскурсоводом, который сопровождал своих подопечных в течение всего времени практически круглосуточно. Одиннадцать лет назад был открыт самостоятельный въезд в приграничную зону с Китаем для граждан Поднебесной, которые могли общаться с местным населением и даже фотографировать. С 2013 года прибывшим в страну туристам дали возможность приобретать СИМ-карты и пользоваться своими телефонами.
В наступающем году планируется увеличить авиасообщение с Китайской Республикой, а также Юго-Восточной Азией и Европой. В провинциях Северной Кореи должны появиться свободные экономические зоны для обслуживания туристов, также намечается реконструкция отелей для приведения их в соответствие с международными стандартами, открытие фитнес и сервис-центров, сувенирных магазинчиков и дьюти-фри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

V Korejské lidově demokratické republice bylo oznámeno oživení turistického průmyslu, který se má stát jedním z hlavních odvětví národního hospodářství.
Každoročně do země nepřijíždělo příliš mnoho turistů, asi čtyři tisíce Evropanů a mnohem větší počet z asijských zemí.
Do Severní Koreje bylo možné přijet pouze v rámci turistické skupiny s průvodcem, který své svěřence doprovázel prakticky nepřetržitě. Před jedenácti lety byl občanům Nebeské říše otevřen nezávislý vstup do pohraničního pásma s Čínou, aby mohli komunikovat s místním obyvatelstvem a dokonce pořizovat fotografie. Od roku 2013 si mohou turisté přijíždějící do země kupovat SIM karty a používat své telefony.
V nadcházejícím roce se plánuje zvýšení počtu letů do Čínské republiky, jihovýchodní Asie a Evropy. V severokorejských provinciích budou zřízeny volné ekonomické zóny pro turisty, hotely budou rekonstruovány tak, aby odpovídaly mezinárodním standardům, budou otevřena fitness centra a centra služeb, obchody se suvenýry a bezcelní obchody.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

In the Democratic People’s Republic of Korea, the revival of the tourism industry was announced to become one of the leading sectors of the national economy.
Each year not very many tourists came to the country, about four thousand Europeans and a much larger number from Asian countries.
It was only possible to come to North Korea as part of a tour group with a tour guide who accompanied his charges virtually around the clock. Eleven years ago, independent entry into the border zone with China was opened to citizens of the Celestial Empire, who could communicate with the local population and even take photographs. Since 2013, tourists arriving in the country were given the opportunity to buy SIM cards and use their phones.
In the coming year, it is planned to increase air links with the Republic of China, as well as Southeast Asia and Europe. In the provinces of North Korea should appear free economic zones to serve tourists, it is also planned to reconstruct hotels to bring them up to international standards, opening fitness and service centers, souvenir stores and duty-free stores.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu