Мужчины в Египте отдают предпочтения иностранкам, особенно славянкам. Одна из славянских жен в своем блоге поделилась наблюдениями о предпочитаемых качествах иностранок.
Большинство египетских мужчин предпочитают женщин со светлой кожей. Идеальная жена ” светлокожая мадам, цвет глаз – зелёный или светло-карий, с чёрными длинными волосами. Миф, что все любят блондинок не соответствует действительности, цвет волос быстро меняется в зависимости от настроения. А вот то, что предпочтение отдается женщинам с длинными волосами это факт.
Еще один стереотип был повержен блогером, это что египтяне любят дам «в теле». Вес не является критерием в выборе дамы. Мужчины обращают внимание на фигуру, ее гармоничность. Предпочитают дам с большой грудью и широкими бедрами, ведь это заложено в подсознании сильной половины человечества и связано с инстинктом продолжения рода (большая грудь – сможет выкормить младенца, широкие бедра – сможет легко и много рожать).
Возраст также не важен. Главное чтобы избранница отвечала внутренним запросам мужчины.
«Египетские мужчины отмечают, что славянским женщинам достаточно улыбнуться, чтоб выглядеть красивыми, и ценят, то, что нам совершенно не нужна косметика, чтоб подчеркнуть природную натуральность», – добавляет блогер.
В большинстве своем славянские женщины добрые, заботливые, много прощающие и все понимающие. Они стремятся быть «за мужем», поэтому выигрывают на фоне феминисток запада.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Muži v Egyptě dávají přednost cizinkám, zejména Slovankám. Jedna ze slovanských manželek se na svém blogu podělila o své postřehy ohledně preferovaných vlastností cizinek.
Většina egyptských mužů dává přednost ženám se světlou pletí. Ideální manželka ” madam světlé pleti, barva očí je zelená nebo světle hnědá, s černými dlouhými vlasy. Mýtus, že všichni milují blondýnky, není pravdivý, barva vlasů se rychle mění podle nálady. Ale to, že se dává přednost ženám s dlouhými vlasy, je fakt.
Dalším stereotypem, který blogerka porazila, je, že Egypťané mají rádi dámy “při těle”. Váha není kritériem při výběru dámy. Muži dbají na postavu, její harmonii. Dávají přednost dámám s velkými prsy a širokými boky, protože je to zakotveno v podvědomí silné poloviny lidstva a souvisí to s pudem pokračování (velká prsa – budou moci krmit dítě, široké boky – mohou snadno a hodně rodit).
Věk také není důležitý. Hlavní je, aby vybraná žena splňovala vnitřní požadavky muže.
“Egyptští muži si všímají, že slovanským ženám stačí ke kráse úsměv, a oceňují, že nepotřebujeme kosmetiku, abychom zdůraznily přirozenost přírody,” – dodává blogerka.
Slovanské ženy jsou většinou milé, starostlivé, shovívavé a chápavé. Snaží se být “po mužích”, takže vítězí nad feministkami ze Západu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Men in Egypt prefer foreign women, especially Slavic women. One of the Slavic wives in her blog shared her observations about the preferred qualities of foreign women.
Most Egyptian men prefer women with light skin. The ideal wife ” light-skinned madam, eye color – green or light brown, with black long hair. The myth that everyone loves blondes is not true, the color of hair quickly changes depending on the mood. But the fact that preference is given to women with long hair is a fact.
Another stereotype was defeated by the blogger is that Egyptians love ladies “in the body”. Weight is not a criterion in choosing a lady. Men pay attention to the figure, its harmony. They prefer ladies with large breasts and wide hips, because it is embedded in the subconsciousness of the strong half of mankind and is associated with the instinct of continuation (large breasts – will be able to feed the baby, wide hips – can easily and a lot of labor).
Age is also not important. The main thing is that the chosen woman meets the inner demands of a man.
“Egyptian men note that the Slavic women enough to smile to look beautiful, and appreciate the fact that we do not need cosmetics to emphasize the naturalness,” – adds the blogger.
For the most part, Slavic women are kind, caring, forgiving and understanding. They strive to be “behind the husband”, so they win against the feminists of the West.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu