В средствах массовой информации в Европе можно увидеть опубликованную подборку стран по уровню безопасности нахождения в них. Если верить проведенным исследованиям на первом месте по безопасности находится Швейцария, последние места отданы Украине и России. Всего исследования охватили около 40 стран Европейского континента.
Исследования проводились по девяти показателям, связанным с безопасностью в местах отдыха. Это: количественные показатели по убийствам, нападениям и смертям в дорожно-транспортных происшествиях; риски природных катаклизмов и глобальный индекс мира.
При выборе места для отдыха путешественники должны быть информированы о всех нюансах которые могут встречаться в выбранных странах.
По мнению большинства издательств на Европейском континенте есть отличные условия для полноценного отдыха для всех путешественников. Здесь с удовольствием отдохнут любители природы и те, кто предпочитает активный отдых, есть, что посмотреть знатокам архитектурного зодчества и тем, кто интересуется различными культурными течениями и развитием разнообразных экосистем.
Первое место отдано Швейцарии, и надо сказать эта страна занимает лидирующие позиции не в первый раз. На втором месте обосновалась Исландия, третье по праву занимает Норвегия, затем Дания, Люксембург, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Австрия и Швеция. Это первая десятка лидирующих стран в сфере безопасности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

V evropských médiích je zveřejněn výběr zemí podle úrovně bezpečnosti pobytu v nich. Podle těchto studií je na prvním místě z hlediska bezpečnosti Švýcarsko, následované Ukrajinou a Ruskem. Celkově se studie týkala asi 40 zemí evropského kontinentu.
Studie vychází z devíti ukazatelů týkajících se bezpečnosti v rekreačních zařízeních. Jsou to: kvantitativní ukazatele týkající se vražd, napadení a úmrtí při dopravních nehodách; rizika přírodních katastrof a globální index míru.
Při výběru destinace pro dovolenou by cestovatelé měli být informováni o všech nuancích, se kterými se mohou ve vybraných zemích setkat.
Podle většiny vydavatelů nabízí evropský kontinent vynikající podmínky pro plnohodnotnou dovolenou pro všechny cestovatele. Na své si přijdou jak milovníci přírody a aktivní dovolené, tak i milovníci architektury a stavitelství a ti, kteří se zajímají o různé kulturní trendy a vývoj různých ekosystémů.
První místo patří Švýcarsku, které se opakovaně umístilo na předních místech žebříčků. Na druhém místě se umístil Island a na třetím Norsko, následované Dánskem, Lucemburskem, Finskem, Irskem, Nizozemskem, Rakouskem a Švédskem. Toto je deset nejlepších zemí z hlediska bezpečnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

In the media in Europe you can see a published selection of countries by the level of safety of being in them. If you believe the research in the first place in terms of safety is Switzerland, the last places are given to Ukraine and Russia. A total study covered about 40 countries of the European continent.
Studies were conducted on nine indicators related to security in recreational areas. These are: the quantitative indicators of murders, assaults and deaths in traffic accidents, risks of natural disasters and the global peace index.
When choosing a vacation destination, travelers should be informed about all the nuances that can be encountered in the selected countries.
According to most publishers, the European continent has excellent conditions for a complete vacation for all travelers. Here with pleasure rest lovers of nature and those who prefer active recreation, there is something to see connoisseurs of architecture and those who are interested in different cultural trends and the development of various ecosystems.
First place goes to Switzerland, and it should be said the country is in the lead not for the first time. In second place went to Iceland, third place went to Norway, followed by Denmark, Luxembourg, Finland, Ireland, the Netherlands, Austria and Sweden. This is the first ten leading countries in the field of security.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu