Все же шенгенская виза переходит в онлайн формат. Новые правила согласовали Парламент и Совет Евросоюза. Теперь нет необходимости самому идти в консульство и подавать документы, всем кроме тех, кто впервые подает документы на визу или у желающего получить «шенген» с истекшими биометрическими данными. Правда вступят эти правила в силу только после того, как их одобрят все государства члены Евросоюза. После одобрения планируется создать специальную платформу, где можно будет подать заявление на получение «шенгена», на этом же едином сайте можно будет подать заявку на визу, которая будет переправлена в необходимые визовые системы. Здесь же можно будет загрузить электронные копии документов, оплатить сбор за визу и получить ответ на запрос. Не будет необходимости лично встречаться с работниками консульства. Цифровизация призвана упростить подачу заявления на получение визы и повысить безопасность зоны входящей в Шенген (снижается риск фальсификации и кражи визового стикера).
Если податель заявления собирается путешествовать по нескольким странам в Шенгенской зоне, то платформа будет сама определять ту страну, которая будет основной, и которая будет рассматривать заявление, но у заявителя сохраняется право самому выбрать страну, которая будет рассматривать предоставленный пакет документов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Schengenská víza se přece jen přesouvají do online formátu. Na nových pravidlech se dohodly Parlament a Rada Evropské unie. Nyní již není třeba chodit na konzulát a předkládat dokumenty, s výjimkou těch, kteří žádají o vízum poprvé, nebo těch, kteří chtějí získat “Schengen” s prošlými biometrickými údaji. Tato pravidla však vstoupí v platnost až poté, co je přijmou všechny členské státy EU. Po jejich schválení bude k dispozici speciální platforma, kde bude možné podat žádost o “schengen” a žádost o vízum prostřednictvím stejných jednotných webových stránek, které budou předány potřebným vízovým systémům. Bude také možné nahrát elektronické kopie dokumentů, zaplatit poplatek za vízum a obdržet odpověď na žádost. Nebude nutné se osobně setkávat s konzulárními pracovníky. Digitalizace má zjednodušit proces podávání žádostí o víza a zvýšit bezpečnost schengenského prostoru (sníží se riziko padělání a krádeže vízového štítku).
Pokud žadatel hodlá cestovat do více než jedné země schengenského prostoru, platforma sama určí, která země bude žádost posuzovat jako hlavní, žadatel si však ponechává právo zvolit si zemi, která bude posuzovat balík předložených dokumentů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

The Schengen visa is moving to an online format. The new rules were agreed by the Parliament and the Council of the European Union. Now there is no need to go to the consulate and submit documents, except for those who apply for the first time, or who want to obtain a “Schengen” with expired biometric data. True, these rules will come into force only after they have been approved by all the member states of the European Union. After their approval a special platform will be created, where it will be possible to apply for “schengen”, and at the same unified site one will be able to apply for a visa, which will be sent to the necessary visa systems. Here it will also be possible to upload electronic copies of documents, pay the visa fee and receive an answer to the request. There will be no need to meet in person with consular staff. Digitalization is designed to simplify the application for a visa and increase the security of the Schengen area (reduces the risk of falsification and theft of the visa sticker).
If the applicant is going to travel to several countries in the Schengen area, the platform will itself determine which country will be the main and which will review the application, but the applicant retains the right to choose the country that will review the submitted package of documents.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu