Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na všechny informace, které mohou webové stránky cestovní společnosti Pelagio Twice s.r.o., umístěné pod doménou pelagiot.com, získat o uživateli během používání webových stránek, programů a produktů webových stránek.

 1. Definice pojmů

1.1 V těchto zásadách ochrany osobních údajů se používají následující pojmy:

1.1.1. „Správa stránek (dále jen Správa stránek)“ – pověření zaměstnanci ke správě stránek, kteří jednají jménem společnosti Pelagio Twice, která organizuje a (nebo) provádí zpracování osobních údajů, jakož i určuje účel zpracování osobních údajů, složení zpracovávaných osobních údajů, činnosti (operace) prováděné s osobními údaji.

1.1.2. „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu osobních údajů).

1.1.3. „Zpracováním osobních údajů“ se rozumí jakýkoli úkon (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděný s využitím nebo bez využití automatizovaných prostředků s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, zpřesňování (aktualizace, změny), vytěžování, používání, předávání (šíření, poskytování, zpřístupňování), anonymizace, blokování, odstraňování, likvidace osobních údajů.

1.1.4 „Důvěrnost osobních údajů“ – povinný požadavek na provozovatele nebo jinou osobu, která má přístup k osobním údajům, aby zabránil jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo bez existence jiného právního důvodu.

1.1.5. „Uživatel stránek (dále jen „uživatel“)“ znamená osobu, která přistupuje na stránky prostřednictvím internetu a používá je.

1.1.6. „Soubory cookie“ – je malý kousek dat odeslaný webovým serverem a uložený v počítači uživatele, který webový klient nebo webový prohlížeč odešle webovému serveru pokaždé v požadavku HTTP při pokusu o otevření stránky příslušné webové stránky.

1.1.7. „IP adresa“ je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti založené na protokolu IP.

 1. Obecná ustanovení

2.1. Používání webových stránek uživatelem znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů uživatele.

2.2 Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů, měl by přestat webové stránky používat.

2.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na webové stránky společnosti Pelagio Twice Travel Company. Stránky nemají žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran, na které se uživatel může dostat prostřednictvím odkazů dostupných na stránkách, a nenesou za ně žádnou odpovědnost.

2.4 Správa stránek neověřuje správnost osobních údajů poskytnutých uživatelem stránek.

 1. Předmět zásad ochrany soukromí

3.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví povinnosti správy webu týkající se nezveřejňování a zajištění ochrany důvěrnosti osobních údajů, které uživatel poskytne na žádost správy webu při registraci na webu nebo při zpracování žádostí.

3.2 Osobní údaje, které mohou být zpracovávány v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů, poskytuje Uživatel vyplněním formulářů na stránkách turistické společnosti Pelagio Twice, včetně následujících informací.

3.2.1. příjmení, jméno, otcovské jméno uživatele;

3.2.2. kontaktní telefonní číslo uživatele;

3.2.3. adresa elektronické pošty (e-mail);

3.3. Stránky chrání údaje, které jsou automaticky přenášeny při zobrazení reklamních jednotek a při návštěvě stránek, na nichž je nainstalován statistický skript systému („pixel“):

 • IP adresa;
 • informace ze souborů cookie;
 • informace o prohlížeči (nebo jiném programu, který přistupuje k reklamám);
 • přístupový čas;
 • odkaz (adresa předchozí stránky).

3.3.1 Vypnutí souborů cookie může zabránit přístupu k částem webu, které vyžadují autorizaci.

3.3.2 Webové stránky shromažďují statistiky IP adres svých návštěvníků. Tyto informace slouží k odhalování a řešení technických problémů a ke kontrole zákonnosti finančních plateb.

3.4 Veškeré další osobní údaje, které nejsou uvedeny výše (používané prohlížeče a operační systémy atd.), jsou bezpečně uloženy a nejsou zveřejňovány, s výjimkou případů uvedených v bodech 5.2. 5.2 a 5.3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 1. Účely shromažďování osobních údajů uživatele

4.1 Správa může používat osobní údaje uživatele pro účely:

4.1.1. poskytnout uživateli přístup k personalizovaným zdrojům webových stránek.

4.1.2. vytváří systém zpětné vazby s uživatelem, včetně zasílání oznámení, žádostí týkajících se používání stránek, poskytování služeb, vyřizování žádostí a žádostí uživatele.

4.1.3. poskytování účinné zákaznické a technické podpory Uživateli v případě problémů souvisejících s používáním Webových stránek.

 1. Jak a kdy zpracovávat osobní údaje

5.1 Zpracování osobních údajů Uživatele se provádí bez časového omezení, jakýmkoli zákonným způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím nebo bez využití automatizovaných prostředků.

5.2 Uživatel souhlasí s tím, že Správa webových stránek má právo předávat osobní údaje třetím osobám, zejména kurýrním službám, poštovním organizacím, telekomunikačním operátorům, a to výhradně pro účely objednávky Uživatele provedené na Webových stránkách, včetně dodání Zboží.

5.3 Osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny oprávněným orgánům státní správy České republiky pouze na základě a postupem stanoveným právními předpisy České republiky.

5.4. v případě ztráty nebo vyzrazení osobních údajů Správa webových stránek informuje uživatele o ztrátě nebo vyzrazení osobních údajů.

5.5. Správa webových stránek přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, úpravou, zablokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným protiprávním jednáním třetích osob.

5.6 Správa webových stránek společně s uživatelem přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zveřejněním osobních údajů uživatele.

 1. Povinnosti stran

6.1 Uživatel je povinen:

6.1.1 Poskytnout informace o osobních údajích, které jsou nezbytné pro používání webových stránek.

6.1.2 Aktualizovat, doplňovat poskytnuté informace o osobních údajích v případě jejich změn.

6.2 Správa webových stránek je povinna

6.2.1 Používat získané informace výhradně pro účely uvedené v bodě 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.2 Zajistit uchovávání důvěrných informací v tajnosti, nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, jakož i neprodávat, nevyměňovat, nezveřejňovat ani jiným možným způsobem nezpřístupňovat předané osobní údaje Uživatele, s výjimkou bodů 5.2 a 5.3 těchto Zásad. 5.2 a 5.3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.3 Přijmout preventivní opatření na ochranu důvěrnosti osobních údajů Uživatele, jak je to obvyklé v kontextu současných obchodních postupů pro ochranu těchto informací.

6.2.4 Blokovat Osobní údaje týkající se příslušného Uživatele od okamžiku podání žádosti nebo žádosti Uživatele nebo jeho zákonného zástupce, případně oprávněného orgánu na ochranu práv subjektů osobních údajů po dobu kontroly v případě zjištění nepřesných Osobních údajů nebo neoprávněného jednání.

 1. Odpovědnost stran

7.1 Správa stránek, která neplní své povinnosti, odpovídá za škody vzniklé Uživateli v důsledku zneužití osobních údajů v souladu s právním řádem České republiky, s výjimkou případů uvedených v odst. 5.2, 5.3 a 7.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7.2 V případě ztráty nebo vyzrazení důvěrných informací Správa stránek nenese odpovědnost, pokud jsou důvěrné informace

7.2.1. byla před ztrátou nebo zveřejněním veřejně dostupná.

7.2.2. obdržel od třetí strany před jeho přijetím Správou.

7.2.3. byly zveřejněny se souhlasem uživatele.

 1. Řešení sporů

8.1 Předtím, než se obrátíte na soud s nárokem na řešení sporů vyplývajících ze vztahu mezi Uživatelem stránek a Správou, je nutné podat žalobu (písemnou nabídku na dobrovolné řešení sporu).

8.2 Příjemce reklamace písemně vyrozumí žadatele o výsledku reklamace do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace.

8.3 Pokud nedojde k dohodě, bude spor postoupen soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

8.4 Na tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi Uživatelem a Správou stránek se vztahují platné právní předpisy České republiky.

 1. Další podmínky

9.1 Správa webových stránek má právo provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti, jakmile jsou zveřejněny na Webových stránkách, pokud nové Zásady ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

9.3 Jakékoli návrhy nebo dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů by měly být zveřejněny na webových stránkách.

9.4 Aktuální zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese  https://pelagiot.com/privacy-policy/?lang=cs

Menu