Tato nabídka (dále jen „Smlouva“) je formální nabídkou společnosti Pelagio Twice s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) fyzickým osobám (dále jen „objednatel“) k uzavření této smlouvy.

K uzavření dohody dojde dodržením níže uvedených podmínek této dohody.

Pro uzavření Smlouvy za podmínek této Nabídky je Zákazník povinen ji plně a bezvýhradně přijmout.

Aktuální verzi nabídky najdete na adrese pelagiot.com/oferta/?lang=cs).

 1. Předmět smlouvy

1.1 VYDAVATEL se zavazuje za podmínek a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě umožnit Klientovi vyhledávání, výběr, rezervaci, úhradu Služeb na webových stránkách VYDAVATELE a následné převzetí dokumentů za podmínek stanovených v této Smlouvě a Klient se zavazuje tyto Služby převzít a zaplatit.

1.2 Všude tam, kde se v textu Smlouvy hovoří o Zákazníkovi, se tím rozumí i třetí osoby, v jejichž zájmu Zákazník jedná, doprovázející osoby (doprovod), včetně nezletilých osob.

1.3 Dodavatel (dopravce, pojišťovna, hotel atd.) poskytuje službu přímo zákazníkovi.

1.4 Tato Smlouva se považuje za předběžnou, dokud KONZULTANT nepotvrdí, že přijal požadavek Klienta jakýmkoli dostupným způsobem, který je naopak vyjádřením objednávky Klienta a podkladem pro to, aby KONZULTANT provedl určité úkony za účelem realizace objednávky Klienta.

 1. Práva a povinnosti stran

2.1 ZÁKAZNÍK se zavazuje:

2.1.1 Poskytnout zákazníkovi přesné informace o službách a zajistit jejich rezervaci.

2.1.2 zajistit, aby byly Zákazníkovi poskytnuty Služby, na kterých se Strany dohodly v rámci Smlouvy, a to i v případě, že Zákazník udělil příslušný pokyn:

– uzavřít přepravní smlouvu mezi zákazníkem a dopravcem;

– v případě potřeby předložit doklady zákazníka konzulátu cizí země za účelem vydání vstupního víza;

– k uzavření smlouvy o zdravotním pojištění zákazníka. 2.1.3.

2.1.3. VÝKONNÝ SUBJEKT poskytne Objednateli informace o.

– na spotřebitelské vlastnosti služeb;

– o pravidlech vstupu do země (místa) přechodného pobytu a výstupu ze země (místa) přechodného pobytu, o hlavních dokladech potřebných pro vstup do země (místa) přechodného pobytu a výstup ze země (místa) přechodného pobytu, včetně informací o potřebě víza pro vstup do země a (nebo) výstup ze země (místa) přechodného pobytu.

– celní, hraniční, zdravotní, hygienicko-epidemiologické, měnové a jiné předpisy (v rozsahu nezbytném pro cestování).

– požadavky na pasy a další doklady

– postupy a lhůty pro udělování víz, včetně skutečnosti, že konzulát cizí země (země dočasného pobytu nebo tranzitu) může odmítnout udělit vstupní vízum kterékoli osobě nebo může udělit vízum opožděně, aniž by uvedl důvody takového odmítnutí nebo opoždění.

– Požadavek na získání zvláštních povolení nebo oprávnění od příslušných orgánů, včetně: souhlasu rodičů s cestováním dítěte mladšího 18 let, povolení k nošení zbraní, povolení k chovu zvířat, povolení k vývozu uměleckých předmětů a dalších povolení a oprávnění.

– zvyky místního obyvatelstva, náboženské obřady, svatyně, přírodní, historické, kulturní památky a další objekty pod zvláštní ochranou, stav přírodního prostředí, zvláštnosti klimatických podmínek.

– národnostní a náboženské zvláštnosti země (místa) dočasného pobytu;

– nebezpečí, s nimiž se zákazník může při cestování setkat, včetně nutnosti podstoupit profylaxi v souladu s mezinárodními zdravotními požadavky;

– že kategorizace („hvězdičkové hodnocení“ nebo jiné charakteristiky) hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení je stanovena vnitrostátními certifikačními a/nebo licenčními orgány, jakož i hodnocením zahraničních hostitelských společností, tedy samotného hotelu. Kategorii hotelu určuje VYDAVATEL v souladu s výše uvedeným hodnocením. V tomto ohledu není subjektivní posouzení kategorizace ubytovacího zařízení zákazníkem, pokud je vyvoláno jeho stížností, legitimní;

– o specifikách místa ubytování, podmínkách ubytování, stravování, o době příjezdu/odjezdu přijaté v místě ubytování (příjezd se obvykle koná ve 12:00 (v některých zemích v 15:00) a odjezd obvykle v 11:00 (v některých zemích v 10:00). Podle mezinárodních pravidel je třeba bez ohledu na skutečný čas příjezdu a odjezdu z jakéhokoli důvodu zaplatit celý den. Prodloužení pobytu musí klient po dohodě s hotelem uhradit dodatečně;

– možnost pojištění rizika finanční ztráty z důvodu nemožnosti vycestovat (pojištění no-exit), předmět pojištění v závislosti na konkrétních podmínkách pojistné smlouvy: odmítnutí nebo opožděné vydání víza, nemoc, úmrtí blízkého příbuzného, předvolání k soudu apod. V případě neuzavření cestovního pojištění nese objednatel veškerá finanční rizika spojená s nemožností vycestovat z důvodů, které nemohl ZHOTOVITEL ovlivnit;

– že v případě jakýchkoli stížností zákazníka na kvalitu poskytovaných služeb musí být veškeré konflikty řešeny se zástupcem přijímající strany a veškeré konflikty musí být neprodleně telefonicky oznámeny KONZULTANTOVI, včetně čísla tísňového volání;

– povinnost dodržovat zákony a místní zvyklosti země pobytu, dodržovat pravidla ubytování a chování v hotelu;

– že veškeré škody způsobené zákazníkem hotelu, restauraci, muzeu, dopravci nebo jiné společnosti poskytující služby nahradí zákazník na vlastní náklady;

2.1.4. Po úplném zaplacení Služeb vyřídit a doručit Zákazníkovi, a to i e-mailem, veškeré doklady zakládající právo Zákazníka na odběr objednaných Služeb: letenku, pojistnou smlouvu, cestovní pas s konzulárním potvrzením o právu vstupu do země přechodného pobytu.

2.2 VÝKONNÝ ŘEDITEL je oprávněn:

2.2.1. zrušit rezervaci služeb v případě pozdní a/nebo neúplné platby ze strany zákazníka a (nebo) nepředložení (pozdní předložení) dokumentů požadovaných ZÁKAZNÍKEM pro plnění převzatých závazků, a to s výhradou odečtení skutečných nákladů vynaložených na plnění těchto závazků v okamžiku zrušení rezervace (rezervace a úhrada hotelu, letenek apod.). Neuhrazení zájezdu v plné výši a včas bude VYDAVATEL považovat za jednostranné odstoupení zákazníka od Smlouvy.

2.2.2 V případě zrušení potvrzeného požadavku na cestu ze strany Klienta z jeho vlastního podnětu, jakož i v případě, že Klient nemůže cestu uskutečnit z důvodů nezávislých na KONZULTANTOVI, včetně důvodu odmítnutí vydání víza ze strany zahraničního velvyslanectví/konzulátu, je KONZULTANT oprávněn zadržet své skutečné náklady včetně pokut protistrany a jiných finančních sankcí vůči KONZULTANTOVI ze strany třetích osob z důvodu zrušení objednaných služeb v souladu s ustanoveními odstavce 4.2 výše. 4.2 této smlouvy.

2.3. Zákazník se zavazuje:

2.3.1 Při uzavření této Smlouvy poskytnout KONZULTANTOVI soubor dokladů v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb (včetně cestovního pasu, fotografií, dotazníku a dalších informací, dalších dokladů, které mohou být požadovány příslušnými orgány České republiky a zemí přechodného pobytu, ve kterých jsou Služby dle této Smlouvy poskytovány), přesné údaje o své adrese a telefonním čísle pro operativní komunikaci.

2.3.2. informovat KONZULTANTA o všech okolnostech, které brání poskytování Služby, mezi které patří mimo jiné:

– různá onemocnění a související zdravotní kontraindikace (v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami, různými druhy cestování, národní kuchyní, užíváním léků atd.);

– minulé konflikty s veřejnými orgány, např. zákaz vstupu do určité země nebo skupiny zemí;

– cizí státní příslušnost zákazníka, zavedený vízový režim mezi zemí odjezdu a zemí, jejímž je zákazník občanem;

2.3.3. při uzavírání Smlouvy ve prospěch třetích osob je seznámit s podmínkami této Smlouvy a se všemi potřebnými informacemi.

2.3.4. dodržovat stanovená pravidla dopravy, výstupu a vstupu na území ČR, jakož i obdobná pravidla země přechodného pobytu, země tranzitní cesty a pravidla pobytu na jejich území, právní předpisy země (místa) přechodného pobytu, respektovat její sociální strukturu, zvyky, tradice, náboženské vyznání, dodržovat během cesty pravidla osobní bezpečnosti, pravidla hotelu (jiného místa ubytování), v případě překročení hranice s nezletilým dítětem mít originál dokladu, se kterým cestuje.

2.3.5. V případě jednostranného odstoupení od poskytování služeb uhradit ZHOTOVITELI skutečné náklady, které mu vznikly v souvislosti s plněním této smlouvy.

2.3.6. V případě výskytu stížností na kvalitu služeb a konfliktních situací je Zákazník povinen neprodleně (do 48 hodin) informovat KONZULTANTKU na pracovních telefonních číslech nebo mimo pracovní dobu KONZULTANTKY na pohotovostním telefonním čísle k jejich neprodlenému odstranění.

2.3.7. Nahradit v plné výši škodu, která vznikla KONZULTANTOVI a/nebo přijímající straně a/nebo její náklady skutečně vynaložené v důsledku protiprávního, úmyslného, nedbalostního nebo jiného jednání.

2.4 Zákazník má právo na:

2.4.1 Získat včas informace podle článku 2.1.3 této Smlouvy, požadovat od KONZULTANTA vysvětlení a seznámit se s potřebnými informacemi, a to i prostřednictvím internetových stránek KONZULTANTA pelagiot.com.

2.4.2. Odrazit podmínky služby, které jsou pro něj zásadní při zadávání objednávky. V opačném případě nepředstavuje nahrazení jakékoli Služby obdobnou nebo kvalitnější Službou porušení Smlouvy ze strany VÝKONNÉHO.

2.4.3. Vypovědět tuto Smlouvu, jakož i změnit podmínky rezervace Služeb (v souladu s body 4.2.-4.4. Smlouvy).

2.4.4. Na pomoc orgánů země dočasného pobytu při získávání právní a jiné pomoci, na bezbariérovou lékařskou pomoc v případě nouze.

2.4.5. zajistit osobní bezpečnost, svá spotřebitelská práva a bezpečnost svého majetku a bez překážek přijmout neodkladnou lékařskou pomoc.

2.4.6. V případě neplnění (nesprávného plnění) podmínek Smlouvy ze strany ZHOTOVITELE, na náhradu škody postupem stanoveným právními předpisy.

2.4.7 V případě okolností řádně potvrzených v zemi dočasného pobytu, které představují ohrožení života, zdraví nebo majetku zákazníka, má zákazník právo změnit nebo ukončit tuto smlouvu a obdržet náhradu v plné výši nebo částečně v poměru k nákladům na neposkytnuté služby.

 1. Platební a rezervační podmínky
  Условия оплаты и бронирования услуг

3.1 Vzájemná vypořádání mezi stranami se provádějí v rublech podle kurzu VYNIKAJÍCÍHO v den platby. Pokud je platba provedena v několika splátkách, provede se platba podle směnného kurzu stanoveného v den provedení příslušné splátky.

3.2 Vzhledem k tomu, že VÝKONNÝ ŘEDITEL přistoupí k rezervaci služeb po obdržení objednávky od Objednatele, je Objednatel povinen uhradit 100 % ceny služeb v den uzavření této Smlouvy nebo ve výjimečných případech dle dohody smluvních stran nejméně 50 % ceny Smlouvy 40 dnů před datem zahájení poskytování služeb, 100 % ceny Smlouvy musí být uhrazeno nejpozději 21 dnů před datem zahájení poskytování služeb.

3.3 Minimální lhůta pro potvrzení rezervace Služeb (telefonicky, e-mailem, faxem) pro všechny formy platby je tři pracovní dny, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.4 Za datum platby se považuje datum přijetí peněžních prostředků na účet VÝKONNÉHO. Služby se považují za plně zaplacené dnem, kdy VYKONAVATEL obdrží finanční prostředky za ně v plné výši. Záloha se zohlední při konečném vypořádání stran.

3.5 Od potvrzení služeb, zrušení služeb ze strany zákazníka (včetně nezaplacení celé částky podle bodu 3.2, nepředložení/opožděného předložení dokumentů potřebných k uzavření Smlouvy KONZULTANTOVI), změny podmínek žádosti mají důsledky podle bodu 4.2. 4.2., 4.4., 4.5. této dohody.

 1. Podmínky pro změnu, ukončení

4.1 Smlouvu lze předčasně ukončit, změnit:

– na základě dohody stran;

– z podnětu jedné ze stran, pokud jsou splněny podmínky předčasného ukončení a náhrady nákladů stanovené v této dohodě;

– V případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy ze strany Objednatele nebo Zhotovitele;

– nepředvídané okolnosti, které mají podstatný vliv na plnění povinností podle této dohody a které strany nemohly při uzavření dohody předvídat;

– na základě dalších okolností dohodnutých stranami.

4.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od plnění této Smlouvy nebo potvrzených Služeb (části Služeb) za podmínky, že mu budou uhrazeny skutečné náklady vzniklé KONZULTANTOVI. Za skutečné výdaje vynaložené ZHOTOVITELEM se považují veškeré výdaje vynaložené pro účely plnění Smlouvy. Skutečné výdaje musí být doloženy, včetně pokut a penále, které ZHOTOVITEL zaplatil svým protistranám (hotelům, průvodcům, dopravcům, pojišťovnám).

4.3. Při ukončení této Smlouvy z podnětu Objednatele je Objednatel povinen zaplatit (uhradit) dodatečnou částku (bez ohledu na náhradu skutečně vynaložených nákladů) za vyhledání, výběr a rezervaci služeb poskytovaných KONZULTANTEM, která činí 850 rublů.

4.4 Změny a ukončení této smlouvy se provádějí písemně. Datum změny podmínek smlouvy, zrušení rezervace je stanoveno v okamžiku, kdy KONZULTANT obdrží písemnou žádost klienta.

4.5 Jakékoli změny a doplňky z podnětu Zákazníka v souboru objednaných Služeb, termínech odjezdu a příjezdu a dalších podstatných podmínkách Smlouvy mají za následek přepočet ceny Smlouvy. Skutečné náklady vzniklé VÝKONNÉMU budou zahrnuty do ceny přepočteného souboru služeb.

4.6 Nezaplacení ceny Smlouvy nebo nepředložení (opožděné předložení) dokumentů (informací) potřebných k plnění Smlouvy ze strany Objednatele se považuje za jednostranné odstoupení Objednatele od Smlouvy s důsledky uvedenými v odst. 4.2. 4.2. dohody.

 1. Odpovědnost stran

5.1 Smluvní strany odpovídají za neplnění nebo nesprávné plnění podmínek Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a podmínkami odpovědnosti stanovenými v této Smlouvě.

5.2 KONZULTANT odpovídá před Objednatelem za jednání (opomenutí) třetích osob, kterým svěřil plnění některých nebo všech svých závazků před Objednateli.

5.3. KONZULTANT neodpovídá za negativní důsledky a ztráty vzniklé v důsledku událostí a okolností, které jsou mimo jeho kompetenci, jakož i za jednání (nečinnost) třetích osob, a to

– za služby, které nejsou součástí placeného balíčku služeb a které si Zákazník pořídil sám, a v případě jejich neprovedení nebo nesprávného provedení Zákazník neodpovídá za jejich cenu a náklady, které mu v důsledku toho vzniknou;

– pro činnost konzulátů (velvyslanectví) cizích zemí;

– za jednání celních orgánů, pohraniční stráže a imigračních úřadů;

– za následky porušení celních a hraničních předpisů, pravidel cestování a přepravy zavazadel, jakož i porušení zvláštních pravidel chování v zemi dočasného pobytu apod.;

– za to, že se zákazník nedostaví k odbavení v přístavu odjezdu nebo se k němu dostaví pozdě, a to v místě, kde se skupina shromažďuje;

– za to, že klient v době zahájení cesty neměl řádně vyplněné cestovní pasy;

– za pravost dokladů (věrohodnost informací v nich obsažených), které Zákazník předkládá KONZULTANTOVI za účelem vydání víza.

5.4 Smluvní strany neodpovídají za rozhodnutí úředních českých nebo zahraničních organizací, která způsobí Objednateli škodu, ledaže tato rozhodnutí byla způsobena zaviněným jednáním Smluvních stran této Smlouvy.

5.5 Zákazník je informován o tom, že v bezprostřední blízkosti hotelu se mohou nacházet obchody, restaurace, parkoviště, pěší a automobilové komunikace, které mohou způsobovat nežádoucí hluk. V tomto případě jsou tyto jevy mimo kompetenci ZHOTOVITELE a ZHOTOVITEL za tyto okolnosti neodpovídá. Zhotovitel neodpovídá za povětrnostní podmínky v zemi dočasného pobytu objednatele.

 1. Reklamace a postupy řešení sporů

6.1 V případě sporu podle této dohody vynaloží strany veškeré úsilí, aby spor vyřešily jednáním.

6.2 Tato dohoda stanoví předběžné reklamační řízení pro řešení sporů výměnou písemných reklamací a odpovědí na reklamace.

6.3 Pokud se spory mezi smluvními stranami nepodaří vyřešit jednáním a reklamačním řízením, budou řešeny soudní cestou v souladu s platnými právními předpisy.

6.4 Reklamace týkající se kvality Služeb může VYNAKLADATEL vyřídit včas po informování VYNAKLADATELE.

 1. Vyšší moc

7.1 V případě okolností vyšší moci (force majeure) jsou smluvní strany zproštěny odpovědnosti za neplnění nebo nesprávné plnění povinností podle této smlouvy.

7.2 Smluvní strana, které vznik vyšší moci znemožnil splnění jejích závazků podle této smlouvy, musí o vzniku (nebo zániku) těchto okolností informovat druhou smluvní stranu neprodleně nebo do tří dnů od zjištění jejich vzniku (nebo zániku).

 1. Osobní údaje

8.1 Zákazník tímto dává písemný souhlas s tím, aby osobní údaje předané KONZULTANTOVI byly po dobu trvání Smlouvy považovány za veřejně dostupné osobní údaje.

V zájmu plnění dohody zahrnují veřejně dostupné osobní údaje pouze tyto údaje

– Příjmení, jméno, adresa registrace; číslo pasu, informace o datu vydání a orgánu, který pas vydal; rok, měsíc, datum narození; pohlaví; všechny údaje poskytnuté ZÁKAZNÍKOVI pro získání vstupního víza.

Přístup k veřejně dostupným osobním údajům, k jejichž zpracování zákazník dává souhlas pro účely plnění smlouvy, může mít neomezený počet osob.

8.2 Klient si je vědom a souhlasí s tím, že veřejně přístupné údaje mohou být v zájmu Klienta zpracovávány UŽIVATELEM a třetími osobami formou smíšeného (včetně automatizovaného) zpracování, systematizovány, ukládány, distribuovány a předávány prostřednictvím veřejného internetu třetím osobám, včetně přeshraničního přenosu dat v cizích zemích, což nezajišťuje odpovídající ochranu práv subjektů osobních údajů.

8.3 Tento souhlas uděluje Zákazník na dobu trvání Smlouvy.

Tento souhlas se považuje za odvolaný v případě předčasného ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu.

8.4 Zákazník tímto zavazuje ZPŮSOBILÉHO a třetí strany k okamžitému ukončení zpracování osobních údajů po ukončení Smlouvy nebo odvolání tohoto souhlasu Zákazníkem. Obsah osobních údajů v informačním systému a na hmotných nosičích zlikvidují nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplynutí promlčecí lhůty podle této dohody, nebo pokud je pro dokumenty obsahující osobní údaje zákonem stanovena doba uchovávání, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplynutí zákonem stanovené doby uchovávání. KONZULTANT rovněž zavazuje všechny třetí strany, kterým byly osobní údaje předány, aby tak učinily. Zákazník souhlasí s tím, že o těchto okolnostech nebude informován dodatečně.

8.5 Klient se zavazuje poskytnout ve lhůtě požadované KONZULTANTEM pro vyhotovení dokumentů o poskytování Služeb písemný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a považovat své osobní údaje za veřejné osobní údaje.

8.6 Pokud Klient nesplní povinnost uvedenou v bodě 8.5 tohoto dokumentu, nese veškeré nepříznivé důsledky, včetně finančních, Klient.

8.7. Pokud Objednatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 8.5. této Smlouvy, je PORADCE zproštěn odpovědnosti za plnění závazků ze Smlouvy vůči třetím osobám, od kterých nebyl dán písemný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů.

 1. Další podmínky

9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech stejné právní síly. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření oběma stranami a zůstává v platnosti až do konce zájezdu.

9.2 Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné, pokud jsou provedeny písemně a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohodu je možné podepsat, jakož i provádět její změny faxem, v naskenované podobě e-mailem s následnou výměnou originálů mezi stranami.

9.3 Znění této smlouvy je zveřejněno na internetových stránkách VÝKONNÉ RADY pelagiot.com.

9.4 Objednatel se před podpisem této Smlouvy seznámí s objednanými Službami a se všemi zákonem předepsanými informacemi dle odst. 2.1.3. této Smlouvy a zavazuje se s nimi seznámit i osoby, v jejichž prospěch je tato Smlouva uzavírána.

9.5. Podpisem této smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami smlouvy, že s nimi souhlasí, že podmínky smlouvy jsou srozumitelné a že obdržel úplné informace o zakoupených službách. Klient potvrzuje, že obdržel veškeré informace o společensko-politické, hygienické a epidemiologické situaci, o možném riziku nákazy chřipce podobným onemocněním, o opatřeních přijímaných na hraničních přechodech České republiky pro osoby přijíždějící ze zemí s vysokým rizikem chřipky, o příznacích chřipky, o osobních preventivních opatřeních, o tom, co dělat v případě chřipky, o aktuální situaci v zemi přechodného pobytu, jak o ní informují sdělovací prostředky a rozhodnutí úředních orgánů, včetně bezpečnostních doporučení pro osoby přijíždějící ze zemí s vysokým rizikem chřipce podobného onemocnění.

 1. Podrobnosti o ZADAVATELI

  ICO: 118 44 736Pelagio Twice s.r.o.

  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic

  Telefon: +420 734 621 584

Menu