A warming of anti-coercive measures in France is expected from the middle of the first spring month. The French prime minister has announced that medical passes will be abolished. For a long time, to visit most establishments in the country, a medical pass, which confirmed that the visitor was fully vaccinated, had to be presented. There are also plans to abolish the wearing of masks, they will remain compulsory only when travelling on public transport. The wearing of masks in private businesses will remain at the discretion of the employer.
More recently, the country has tightened the conditions for receiving the COVID-19 vaccination in response to an increase in cases of the Omicron strain, but now that the number of cases is declining, France has decided to remove some of the harsh measures. It is now no longer necessary to show a medical passport to enter a closed institution; this will not apply only to homes where elderly citizens reside.
The Health Pass provided ample opportunity for its holder. With it, one could go to any entertainment and cultural venue with more than fifty people, including a cinema, concert, exhibition, gallery, theatre, nightclub, disco, zoo, sports ground, library, theme park, festival, various landmarks, climb the Eiffel Tower or relax in a swimming pool.
France is a country that never fails to delight with its sophistication and zest. The unmistakable scent of French perfume and fresh pastries in the city streets, the rich history and culture, the indescribable taste of coffee on the terrace of cafes, where you can watch the carefree lifestyle of the French.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Očekává se, že od poloviny prvního jarního měsíce dojde ve Francii k oteplení protiuprchlických opatření. Francouzský premiér oznámil, že budou zrušeny zdravotní průkazy. Dlouhou dobu bylo nutné při návštěvě většiny zařízení v zemi předložit lékařský průkaz, který potvrzoval, že je návštěvník plně očkován. Plánuje se také zrušení nošení roušek, ty zůstanou povinné pouze při cestování veřejnou dopravou. Nošení masek v soukromých podnicích zůstává na rozhodnutí zaměstnavatele.
Nedávno země zpřísnila podmínky pro očkování proti COVID-19 v reakci na nárůst případů kmene Omicron, ale nyní, když počet případů klesá, se Francie rozhodla některá přísná opatření zrušit. Pro vstup do uzavřeného zařízení již není nutné předkládat lékařský pas, což se nebude týkat pouze domovů pro seniory.
Zdravotní průkaz poskytl jeho držiteli dostatek příležitostí. S ním můžete navštívit jakékoli zábavní a kulturní místo s více než padesáti lidmi, včetně kina, koncertu, výstavy, galerie, divadla, nočního klubu, diskotéky, zoo, sportoviště, knihovny, zábavního parku, festivalu, různých památek, vystoupat na Eiffelovu věž nebo relaxovat v bazénu.
Francie je země, která nikdy nepřestane nadchnout svou vytříbeností a šmrncem. Nezaměnitelná vůně francouzského parfému a čerstvého pečiva v ulicích města, bohatá historie a kultura, nepopsatelná chuť kávy na terase kaváren, kde můžete pozorovat bezstarostný životní styl Francouzů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

С середины первого весеннего месяца ожидается потепление в антиковидных мерах во Франции. Французский премьер-министр заявил, что будут отменены медицинские пропуски. Долгое время для посещения большинства учреждений страны необходимо было предъявить медицинский пропуск, который подтверждал полную вакцинацию посетителя. Также планируется отменить ношение масок, они останутся обязательными только при поездке в общественном транспорте. Ношение масок на частных предприятиях остается на усмотрение работодателя.
Совсем недавно в связи с возросшим количеством заболевших штаммом «Омикрон» в стране ужесточили условия получения прививки от COVID-19 , однако сейчас число заболевших уменьшается, и во Франции решили отменить некоторые жесткие меры. Теперь для входа в закрытое учреждение нет необходимости предъявлять медицинский паспорт, это не коснется только домов, где проживают престарелые граждане.
Медицинский пропуск предоставлял своему владельцу достаточно широкие возможности. С ним можно было пойти в любое развлекательное и культурное заведение, где отдыхало более полусотни человек, в том числе в кинотеатр, на концерт, на выставку, посетить галерею, театр, ночной клуб, дискотеку, зоопарк, спортивную площадку, библиотеку, тематический парк, фестиваль, различные достопримечательности, подняться на Эйфелеву башню или отдохнуть в бассейне.
Франция – страна не прекращающая восхищать своей изысканностью и пикантностью. Неповторимый аромат французских духов и свежей выпечки на улицах городов, богатейшая история и культура, непередаваемый вкус кофе на открытой террасе кафе, откуда можно наблюдать за беспечным образом жизни французов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu